FőoldalTermékekTudnivalókNutriMeDNA+MedicDNA+FitnessBiztonságTanácsadásCégünk
ÁSZF
Általános szerződési feltételek (ÁSZF)
A Baby Sensor 100+ tesztre vonatkozó ÁSZF a Novogenia GmbH honlapján itt található.
A DNA Plus  - Humángenetikai Központ (korlátolt felelősségű
cím: Strass 19, 5301 Eugendorf, Austria.
tel: +49 8654 4803 808
weblap: www.novogenia.com
a továbbiakban mint eladó
Általános szerződési feltételek a „DNA Plus - Zentrum für Humangenetik UG“ (DNA Plus – Humángenetikai Központ) (korlátolt felelősségű)  által elvégzendő és közvetített génvizsgálatokhoz. (2010.02.25.)


1. Általános feltételek
 • A korlátolt felelősségű DNA Plus UG egy orvosi laborokból álló hálózat, ami az embereken orvosi célból végzett genetikai vizsgálatok közvetítéséért és logisztikájáért felel.
 • A szolgáltatás kizárólag genetikai vizsgálatok közvetítésére terjed ki.
 • Jelen ÁSZF (általános szerződési feltételek) minden, a DNA Plus jövőbeni szolgáltatásaira is kiterjed. Eltérő, ellentétes vagy kiegészítő általános szerződési feltételek, még akkor sem vállnak a szerződés részévé, ha azok ismertek, kivéve, ha ebbe a felek írásban beleegyeznek.
 • Jelen szerződési feltételek értelmében a fogyasztók természetes személyek, akik cégünkkel üzleti kapcsolatba lépnek, anélkül, hogy ők kereskedelmi vagy vállalkozói tevékenységet folytatnának.
 • Jelen szerződési feltételek értelmében a vállalkozók természetes vagy jogi személyek, akik kereskedelmi vagy egyéni vállalkozói tevékenységet folytatnak és akikkel cégünk üzleti kapcsolatba lép.
 • Jelen szerződési feltételek értelemében az ügyfelek mind fogyasztók és  vállalkozók.2. A fogyasztók számára lényeges információk
 • A cég neve: DNA Plus, www.novogenia.com
 • tevékenységi kör: egészségmegőrzés céljából forgalmazott génvizsgálatok
 • bejegyzés: HRB 19437 a Traunsteini Cégbíróságnál
 • forgalmi azonosító (UID- szám): ATU 64713304

cég elérhetősége: office@genteszt.hu


3. A szolgáltatás lényeges tulajdonságai
 • génvizsgálatok közvetítése rendelkezésre bocsátott sejtek és adott esetben egy orvosi-klinikai lelet alapján
 • A szolgáltatás árát, beleértve az adókat és a szállítási költségeket a vizsgálatot végző orvos  állapítja meg ill. a honlapon tüntetjük fel, miközben az ár tudomásulvételét és elfogadását a betegnek a hozzájáruló nyilatkozaton szereplő aláírása jelenti.


4. Szerződéskötés
 • A szállítási költség € 15, amit az alapárhoz hozzászámítanak.
 • A megrendeléssel az ügyfél elfogadja a szerződési ajánlatot, ami kötelező erővel bír. A megrendelés beérkezését a DNA Plus azonnal visszaigazolja.
 • Az ajánlat érvényessége: Az ügyfél ajánlata a DNA Plus-hoz való beérkezéstől számított 2 hétig kötelező erővel bír.
 • A vizsgálatot végző orvos igazolja, hogy ha a DNA Plus számára nem egyértelmű, hogy  a megbízási nyomtatványon ajánlattevőként a beteg szerepel, és a beteg a megbízási nyomtatványon nem töltötte ki az összes szükséges nyilatkozatot, akkor a vizsgálatot végző orvos tekintendő ajánlattevőnek és így a DNA Plus szerződő partnerének. Ezek azokra az esetekre is vonatkoznak, amikor az orvost a számla címzettjeként tüntetik fel.
 • Az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a DNA Plus a szolgáltatás teljesítéséhez 7 munkanapon belül hozzálásson.
 • Ha az ügyfél egyik forgalmazónkkal szerződik, akkor az esetleges jogi kérdések vagy jogi igények a DNA Plus – Humángenetikai Központra szállnak át.


5. Az árak érvényessége/ érvényességi időtartama:
 • Az árak a megkötött szerződésre érvényesek.
 • A vállalat telephelye, ahol a fogyasztó mindenkori reklamációjával élhet német nyelven: DNAplus Zentrum für Humangenetik, Gewerbegasse 6, 83395 Freilassing, Németország, +49 8654 4803 808, www.novogenia.com


6. Árak
 • A feltűntett árak napi árak, amelyek visszavonásig érvényesek. A feltűntett árak nem keletkeztetnek kötelezettséget. Az árak a törvény által szabályozott általános forgalmi adót tartalmazzák.
 • A telekommunikációs csatornákon keresztül történő megrendelés esetén az ügyfélnek további költségei nem keletkeznek.
 • Az ügyfél az árat átutalással vagy Paypal-lel egyenlítheti ki. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bizonyos fizetési módokat kizárjunk.


7. Fizetés, fizetési késedelem
 • A számlát a DNA Plus a megbízási lapon feltüntetett címre állítja ki.
 • A számla teljes összegét a számla kiállítását követő 4 héten belül kell a számlán feltüntetett pénznemben kiegyenlíteni. A határidő eredménytelen elteltével az ügyfél fizetési késedelembe esik.
 • Az ügyfélnek különösen Németországon kívüli fizetés esetén gondoskodnia kell arról, hogy a számla végösszegét levonások nélkül fizesse ki a DNA Plus számára, úgy, hogy  főleg külföldi átutalások esetén az ezzel kapcsolatos költségeket teljes egészében az ügyfél viseli.
 • A fogyasztó a késedelem ideje alatt a pénztartozásra az alapkamat értékét 5%-kal meghaladó mértékű kamatot fizet.
 • A vállalkozó a késedelem ideje alatt a pénztartozásra az alapkamat értékét 8%-kal meghaladó mértékű kamatot fizet. Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy a vállalkozóval szemben magasabb késedelmi kamatot számítsunk fel.
 • Minden ügyfélnek (még a fogyasztóknak is) viselnie kell a késedelem miatt a követeléssel kapcsolatban fellépő díjakat: pl. felszólítás díja, a fizetésképtelenség díja, egy ügyvéd felkeresésével kapcsolatos díjak, a bíróságon kívüli tevékenysége és egyéb szükséges jogi lépések esetén. Az ügyfelet ebben az esetben is terhelik a késedelem következményei.
 • A vállalkozónak csak akkor van joga a beszámításhoz, ha ezeket jogerősen megállapították vagy mi azokat elismerjük.
 • Az ügyfélnek csak a mi fizetésképtelenségünk esetén van joga beszámításhoz vagy ellenköveteléshez, amelyek jogi összefüggésben állnak a fogyasztó kötelezettségeivel, ill.  amelyeket jogerősen megállapítottak vagy általunk elismertek.


8. Elálláshoz való jog
 • Ha a szerződés távollévők között jön létre, az ügyfél 14 napon belül, az ok megjelölése nélkül elállhat a szerződéstől.
 • Az elállásban az indokot nem kell megjelölni és írásbeli formában kell benyújtani.
 • A határidő betartásához elegendő azt időben elküldeni.
 • Az elállási idő lejárta után az ügyfél kimerítette a szerződéstől való elállás jogát.


9. A géntechnikáról szóló törvény hatása
 • Az ügyfél határozottan hozzájárul ahhoz, hogy a DNA Plus a minta beérkezésétől számított 7 munkanapon belül elkezdje a szolgáltatás teljesítését.
 • A megkötött szerződésre nincs hatással, ha a beteg a vizsgálat eredményét és az abból eredő következményeket/konzekvenciákat nem szeretné megtudni, akkor sem, ha maga a beteg a szerződő fél vagy a szerződés az orvos és a DNA Plus között jött létre.
 • Ha a beteg visszavonja a vizsgálathoz való hozzájárulását, akkor a DNA Plus minden tevékenységgel felhagy és a teljesítéstől mentesül. Ha a DNA Plus már elkezdte a vállalt szolgáltatás teljesítését, akkor a beteg a beszerzési ár 50%-ig költségtérítéssel tartozik.


10. A mintában keletkezett veszteség/  annak megsemmisülése/ megsérülése/ megváltozása vagy hibája
 • Ha a  DNA Plus-nak megküldött minta a szállítás során megsemmisül, megsérül vagy megváltozik, vagy elveszik, akkor az a beteg kizárólagos felelősségi körébe tartozik.
 • Ha a szállítás során a mintában  bekövetkező sérülés vagy megváltozás miatt hamis vagy hibás eredmény születik, akkor az nem a DNA Plus felelőssége, így jótállási kötelezettsége nem keletkezik.
 • Ha a mintából DNS nem nyerhető ki, akkor a beteg kész arra, hogy újabb mintát küldjön, anélkül, hogy cserébe a költségek megtérítését vagy pótlását kérhetné.
 • A DNA Plus szolgáltatási kötelezettsége csak abból áll, hogy a vizsgálat eredményét, illetőleg adott esetben a leletet  az orvosnak vagy a betegnek megküldje. Azonban az eredmény kézhez vételétől  számított 4 héten belül a beteg a DNA Plus-hoz fordulhat kérdéseivel.
 • Amennyiben további kérdésekben a felek írásban nem állapodnak meg, a DNA Plus a szolgáltatás teljesítését minél előbb, de legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 7 munkanapon belül megkezdi. Az ügyfél figyelmét felhívjuk arra, hogy génvizsgálat 4-8 hetet vesz igénybe.
 • A beteg csak akkor állhat el a szerződéstől a határidő be nem tartása miatt, ha a DNA Plus-nak írásban egy legalább 2 hetes póthatáridőt biztosított, kivéve akkor, ha a felek egy konkrét szállítási határidőben egyeztek meg.
 • Ha olyan körülmény áll be, amely valószínűsíti a DNA Plus jelentős késedelmét vagy a teljesítés lehetetlenülését, a DNA Plus elállhat a szerződéstől. Ha a kötelemszegés a DNA Plus vétkessége vagy egyéb felróhatósága miatt áll be, akkor a DNA Plus az  emiatt keletkező károkért helytállási kötelezettséggel csak tartozik, ha ezt szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozta.
 • Enyhe gondatlanságért való helytállás, a járulékos és vagyoni károk megtérítése, elmaradt haszon, kamatkárok és harmadik személyekkel szemben fennálló követelésekből keletkezett károkat a beteggel szemben nem lehet érvényesíteni. A felelősség ilyen formájú korlátozása – abban az esetben, ha fogyasztóról van szó – nem terjed ki a DNA Plus-nak felróható személyi károkra és a DNA Plus-nak átadott dolgokban keletkezett károkra.
 • Késedelmes teljesítés vagy a teljesítés elmaradása esetén a beteg maximum  csak a tényleges kár összegének megfelelő kárigényt támaszthat és csakis akkor, ha a DNA Plus-t szándékosság vagy legalább súlyos gondatlanság terheli. Enyhe gondatlanságért való helytállás, a járulékos és vagyoni károk megtérítése, elmaradt haszon, kamatkárok és harmadik személyekkel szemben fennálló követelésekből keletkezett károkat a beteggel szemben nem lehet érvényesíteni.
 • A felelősség ilyen formájú korlátozása – abban az esetben, ha fogyasztóról van szó – nem terjed ki a DNA Plus-nak felróható személyi károkra és DNA Plus-nak átadott dolgokban keletkezett károkra.11. A felelősség korlátozása
 • A DNA Plus csak olyan károkért felel, amit a DNA Plus vagy bármely munkatársának súlyos gondatlansága vagy szándékossága okozott. 
 • Enyhe gondatlanságért való helytállás, a járulékos és vagyoni károk megtérítése, elmaradt haszon, kamatkárok és harmadik személyekkel szemben fennálló követelésekből keletkezett károkért való helytállás kizárt.
 • A felelősség ilyen formájú korlátozása – abban az esetben, ha fogyasztóról van szó –  nem terjed ki a DNA Plus-nak felróható személyi károkra és DNA Plus-nak átadott dolgokban keletkezett károkra.
 • Fel szeretnénk hívni a figyelmét, hogy a  vizsgálatok eredményei statisztikai valószínűségek és technikai kiértékelések. A vizsgálatokat a tudományok mindenkori állása szerint végzik el, habár a Novogenia fenntartja magának a szakmában szokásos 1%-os hibahatárt. Ezenfelül a jövőben keletkező betegségekből származó esetleges kártérítési igények kizártak. A Novogenia által felajánlott prevenciós programok csökkenthetik a megbetegedés kockázatát, de nem tudják azokat teljesen kizárni. Így tehát lehetséges, hogy a betegség a prevenciós intézkedések betartása ellenére is kialakul. Ezen felül a DNA Plus kizárja azokat a kárigényeket, amelyek a génvizsgálat miatt keletkezett pszichikai komplikációkból vagy megbetegedésekből származhatnak. A DNA Plus által megbízott vagy elvégzett génvizsgálatok csak a kért területekre illetőleg génre terjednek ki. A gén más területei vagy más gének nem képezik a vizsgálat részét és ezzel kapcsolatban kijelentések nem tehetők.12. Adatvédelem
         1.  A DNA Plus a vizsgálat során nyert adatokat titokban tartja és a következő rendelkezéseket tartja be:
 • A vizsgált személy kérésére jogosult a róla szóló adatokba betekinteni.
 • A vizsgált személlyel váratlan eredményeket, amelyeknek közvetlen klinikai jelentősége van,  ill. azokat az információkat, amelyeket a beteg kimondottan kér, közölni kell, kivéve, ha az a kifejezett kérése, hogy egy meghatározott eredményről értesítsék.
 • Ha a vizsgált személy erre kifejezetten nem volt kíváncsi, akkor úgy kell vele ezt az információt közölni, hogy az indokolatlanul nem zaklassa fel.
 • Variációk, amelyek a vizsgálat idején nem kerültek rendesen dokumentálásra, és a klinikai kihatása emiatt egyértelműen nem állapítható meg, nem kerülnek közlésre. A nem anonimizált adatokat az eredetitől eltérő célra nem lehet felhasználni.
 • Az adatokat csak azon személyeknek lehet továbbítani, akik abban az intézményben dolgoznak, ahol a kutatás, feldolgozás vagy kiértékelés közvetlenül történik, valamint a vizsgált, ill. általa megbízott személynek, az orvosnak, aki az adott esetben a vizsgálatot elrendelte, és a kezelő- vagy diagnosztizáló orvosnak, más személyeknek, akikhez a vizsgált személy kimondottan és írásbeli formában hozzájárult.
 • A hozzájárulást írásbeli formában vissza lehet vonni. 
 • A szerződés teljesítése érdekében a Novogenia megosztja az ügyfél személyes adatait a belföldi partnercégekkel, továbbá más európai uniós tagállamban lévő partner cégekkel, amelyek a Novogenia által nyújtott szolgáltatás egy részét nyújtják.
 • Ezek a cégek csak azokat az adatokat kapják meg, amelyek a mindenkori szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.
 • E cégek szerződésben kötelezik magukat arra, hogy az átadott adatokat csak azokra a célokra dolgozhatják vagy használhatják fel, amelyekre a teljesítése érdekében azokat átadták nekik.
 • Megfelelő módon biztosítani kell, hogy jogosulatlan személyek az adatokhoz ne juthassanak hozzá A nem anonimizált adatokat csak abban intézményben, ahol a vizsgálatokat végzik és csak annál az orvosnál, aki adott esetben a vizsgálatot elrendelte, szabad feldolgozni.. Más adatoktól elkülönítve kell őket tárolni és csak az arra jogosult személyek egy elkülönített hozzáférés révén használhatják.
 • Ezek a kötelezettségek azokra a személyekre is vonatoznak, akik a génvizsgálatok végrehajtásában vagy az összegyűjtött adatok tárolásában vagy kezelésében részt vesznek.

        2. Az adatok csak a következő esetekben adhatók át:
 • azon személyeknek, akik az adatok vizsgálatával, feldolgozásával és kiértékelésével közvetlenül foglalkoznak
 • a megvizsgált személynek
 • a meghatalmazott személynek
 • annak az orvosnak, akik a génvizsgálatot elrendelte, a kezelőorvosnak, vagy a diagnózist felállító orvosnak
 • más személyeknek, ha ehhez a vizsgált személy kimondottan és írásban hozzájárult
 • Ez a hozzájárulás írásbeli formában visszavonható
 • A német adatvédelmi tv. 4b és 4c §-ai alapján: A DNA Plus – Humángenetikai Központ a német adatvédelmi tv. 4c § 2. bek. értelmében a betegre vonatkozó adatokat a  szerződés teljesítése érdekében megosztja az ügyfél személyes adatait a belföldi partnercégekkel, továbbá más európai uniós tagállamban lévő partner cégekkel, amelyek a DNA Plus által nyújtott szolgáltatás egy részét nyújtják. A német adatvédelmi tv. 4c §-a alapján e cégek szerződésben kötelezik magukat arra, hogy az átadott adatokat csak azon célokra dolgozhatják vagy használhatják fel, amelyek teljesítése érdekében azokat átadták nekik. 
 • Biztosítani kell, hogy ezeket az adatokat illetéktelenek ne szerezhessék meg.
 • A nem titkosított adatok csak abban az intézményben kerülhetnek automatizált támogatással való feldolgozásra, ahol ezeket elkészítették és csak annál az orvosnál, aki megrendelte a szolgáltatást; más adattípusoktól elkülönítve tárolandók és csak az erre vonatkozó törvény szerint jogosult személyeknek lehetnek a megfelelő hozzáférési feltételekkel elérhetők. 
 • Jelen kötelezettségek azokra is kiterjednek, akik a génvizsgálat elvégzésében vagy megőrzésében vagy az ezáltal keletkezett adatok kezelésében vesznek részt.
 • Kérem, vegye figyelembe, hogy a külső internetes oldalakról belinkelt tartalmakért semmiféle felelősséget nem tudunk vállalni és ezennel határozottan elhatárolódunk a belinkelt oldalak tartalmáról, amelyek külső linkek integrációjával elérhetők. Az oldalunkon lévő linkek segítségével elérhető idegen tartalmakat a DNA Plus nem tekinti sajátjának és így semmiféle felelősséget nem vállal értük. Illetéktelen és jogellenes tartalmaktól határozottan elhatárolódunk.


13. Egyéb
 • Jelen ÁSZF a DNA Plus és az ügyfél között létrejövő teljes megállapodást jelentik, és a felek között a szerződés tárgyával kapcsolatban korábban létrejött megállapodások helyébe lépnek. – beleértve a beteg megbízási nyomtatványon szereplő  hozzájárulását és mindenfajta együttműködési megállapodást.
 • Mellékmegállapodások nem állnak fenn.
 • Kötelező biztosítékok, kötelezettségek és ígéretek csak akkor várhatóak el vagy fogadhatóak el a DNA Plus-tól, ha ezek közvetlenül a DNA Plus-tól származnak. Az ügyféllel szemben, aki fogyasztó, az orvos, aki a genetikai vizsgálatokat elrendelte vagy a kezelőorvos nem tekintendő a DNA Plus alkalmazottjának
 • Jelen ÁSZF megváltoztatása vagy kiegészítése csak akkor érvényes, ha arról a felek írásban megegyeznek.
 • Ha a DNA Plus vagy az ügyfél jelen ÁSZF-ből származó jogával nem él vagy azt nem érvényesíti, az nem minősül e jogról való lemondásnak, illetőleg ezzel nem zárja ki, hogy azt egy későbbi időpontban gyakorolja vagy érvényesítse.
 • Ha a jelen ÁSZF egy rendelkezése vagy egy rendelkezésének egy része vagy bármely más megállapodás teljesen vagy részben érvénytelen, hatálytalan vagy nem érvényesíthető, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, hatályosságát vagy érvényesíthetőségét. Ilyen körülmények között az érvénytelennek, hatálytalannak vagy nem érvényesíthető rendelkezés helyébe egy olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelennek, hatálytalannak vagy nem érvényesíthető rendelkezéshez gazdasági értelemben a legközelebb áll.   Ha az ügyfél fogyasztó, akkor az érvénytelennek, hatálytalannak vagy nem érvényesíthetőnek tartott rendelkezés helyébe egy olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelennek, hatálytalannak vagy nem érvényesíthető rendelkezéshez gazdasági értelemben a legközelebb áll.
 • A DNA Plus-nak jogában áll, hogy a német géndiagnosztikáról szóló tv értelmében a szerződést vagy jogait és kötelezettségeit átengedje, megváltoztassa vagy átruházza.
 • A DNA Plus fenntartja magának azt a jogot, hogy a génvizsgálatokat kizárólag a Novogenia GmbH valamely laborjában végezze el.
 • A DNA Plus jogosult az ügyfelet marketing akciók keretében felkeresni és erről informálni. A megkeresés email, telefon, SMS, postai úton vagy egyéb modern kommunikációs csatornán keresztül történhet. Az ügyfél kérésére a marketing célú megkeresésektől elállunk.14. Alkalmazott jog, illetékesség, teljesítés helye
 • Jelen ÁSZF-re  és minden szerződésre a Német Szövetségi Köztársaság joga alkalmazandó.
 • Ha az ügyfél fogyasztó, akkor a jogválasztás csak annyiban érvényes, amennyiben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam által biztosított védelmet megvonták tőle. 
 • Ha az ügyfél kereskedő, közjogi személy vagy közjogi elkülönített vagyontömeg, minden jogvita esetén a székhelyünk szerinti bíróság illetékes.
 • Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései, beleértve  az általános szerződési feltételeket teljesen vagy részben érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A teljesen vagy részben érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel kell pótolni, amelynek a gazdasági eredménye az érvénytelen rendelkezéshez a legközelebb áll.

A DNA Plus nem vállal jogi felelősséget az ÁSZF magyar fordításáért!
Az eredeti ÁSZF német nyelven a következő oldalon érhető el:
http://dnaplus.de/de/agb/